ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΟΑΤΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση: Χρ. Λαδά 6
Πληροφορίες: Μάρθα Μπάρκα
Τηλέφωνο: 210 3689156
e-mail: mbarka@uoa.gr


ΣΧΕΤ.: Το υπ’ Αρ. Πρωτ./Β. Προτερ.204616/Ζ1/24.12.2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο που αφορά στην αποστολή καταλόγου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τους καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές του Ιδρύματός μας που ενδιαφέρονται για τον ορισμό τους στις θέσεις του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και παρακαλούμε για την ενημέρωση των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, καθώς και των αναπληρωτών καθηγητών της Σχολής/ Τμήματός σας.
Επίσης, σας αποστέλλουμε το Νόμο 3328/2005 (ΦΕΚ 80Α΄) προς διευκόλυνσή σας και για να ληφθεί υπόψη από τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής/Τμήματός σας που θα δηλώσουν ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες θέσεις.

Ο Αντιπρύτανης
Διοικητικών Υποθέσεων

Καθηγητής Αθανάσιος Τσακρής