ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ "ΔΙΚΤΥΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ"

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Δίκτυο Ολοκληρωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας»

Για τις ανάγκες του έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Δίκτυο Ολοκληρωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Γιάννη Τούντα. Το πρόγραμμα υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 1/2/2017 έως 30/11/2017.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 13/2/2017 και ώρα 15:00. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παράταση υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις Ιατρικών Ειδικοτήτων (έως 13/2/2017)