ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. ΓΙΑ ΘΗΤΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ (01-09-2021 ΕΩΣ 31-08-2024)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του αποτελέσματος της εκλογής