ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) - 300 ΩΡΩΝ - ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Πρόγραμμα Ετήσιας Επιμόρφωσης

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) - 300 ώρων

Μοριοδοτούμενο Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» διάρκειας 300 ωρών, 3μηνης διάρκειας.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728.

Σκοπός του Επιμορφωτικού  προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι/ες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με τις βασικές αρχές και στοιχεία της Φιλοσοφίας, της διδακτικής και αξιολογικής πρακτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων και μεθόδων διδασκαλίας που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Έχει βασικό σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων, δεξιοτήτων  και ικανοτήτων να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο πλαίσιο του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Με την παρακολούθηση των  διδακτικών ενοτήτων  του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν και θα αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν την κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. σε θέματα φιλοσοφίας, αρχών και διδακτικών πρακτικών του προγράμματος σπουδών. Στοχεύει στην εξοικείωση με τεχνικές διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε. υποδοχής και ομαλής επανένταξης στο σχολικό περιβάλλον, με ικανότητες να χρησιμοποιούν με επιτυχία τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές και διδακτικές μεθόδους της εκπαίδευσης ενηλίκων. Να γνωρίσει και να εξοικειωθεί   με την αξιολογική διαδικασία και το μοντέλο της περιγραφικής αξιολόγησης, τον ρόλο ως εκπαιδευτής-καθοδηγητής των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ και θα είναι σε θέση να συντονίζουν δημιουργικά την εργασία σε ομάδες, ενισχύοντας το διάλογο και την κριτική σκέψη.

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί  και  τα στελέχη της εκπαίδευσης που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και την βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης    και να μοριοδοτηθούν με το ανώτερο των μορίων στα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης στα Σ.Δ.Ε. και πιο συγκεκριμένα στο 1.2.α Επιμόρφωση σε θέματα ΣΔΕ και αφορά στις παρακάτω περιπτώσεις:

1.Ως υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης (Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σ.Δ.Ε.)

2. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν στα Σ.Δ.Ε.

3.Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να προσληφθούν ως εκπαιδευτές στα ΣΔΕ.

4.Ψυχολόγοι και Σύμβουλοι σταδιοδρομίας που διεκδικούν να απασχοληθούν στα ΣΔΕ.

 

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Υποψήφια Στελέχη Εκπαίδευσης (Διευθυντές / Υποδιευθυντές )
 • Ψυχολόγοι
 • Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας
 • Εκπαιδευτικούς (μόνιμοι και ωρομίσθιοι) των κλάδων:
 • Φιλόλογων ΠΕ02
 • Μαθηματικών ΠΕ03
 • Φυσικών ΠΕ04.01
 • Χημικών ΠΕ04.02
 • Φυσιογνώστες ΠΕ04.03
 • Βιολόγων ΠΕ04.04
 • Γεωλόγων ΠΕ04.05
 • Αγγλικών ΠΕ06
 • Καλλιτεχνικών ΠΕ08
 • Οικονομολόγων ΠΕ09
 • Κοινωνιολόγων ΠΕ10
 • Νομικών ΠΕ13
 • Πληροφορικής ΠΕ19,  ΠΕ20
 • Μουσικών ΠΕ16.01
 • Θεατρικών Σπουδών ΠΕ32
 • Δραματικής Τέχνης 18.41
 • Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι ΠΕ12.10
 • ΧΗΜ. ΜΗΧ-Μεταλλεολόγοι ΠΕ12.08
 • Περιβαλλοντολόγοι ΠΕ12.13
 • Γεωπόνοι  ΠΕ14.04
 • Δασολογίας και  Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΕ14.05
 • Γραφικών Τεχνών ΠΕ18.01
 • Γραφιστικής ΠΕ18.26
 • Διακοσμητική  ΠΕ18.27
 • Συντηρητών Έργων Τέχνης & ΑΡΧ.  Ευρημάτων ΠΕ18.28

Η έναρξη του Προγράμματος γίνεται με δημόσια αναγγελία στο Διαδίκτυο όπου καθορίζονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξη του ενδιαφερόμενου στο Πρόγραμμα. Αίτηση συμμετοχή μπορούν να υποβάλλουν όσοι ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

Εκπτωτική Πολιτική

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις
23 Ιουνίου 2019
Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2019.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.adet-uoa.gr Η αποδοχή ή η απόρριψή της αίτησης συμμετοχής ανακοινώνεται στον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ατομικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης  και Βεβαίωσης Επιτυχούς Παρακολούθησης στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών   Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».