ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. ενημερώνει για τα ακόλουθα ζητήματα ενόψει της ολοκλήρωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους και της έναρξης του οικονομικού έτους 2020:

  • Όλοι οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, οι οποίοι έως σήμερα δεν έχουν καταθέσει τους προϋπολογισμούς των έργων/προγραμμάτων τους για το οικονομικό έτος 2020, καλούνται να τους καταρτίσουν και να τους καταθέσουν το συντομότερο δυνατό, άλλως δεν θα είναι δυνατή η έγκριση, εκτέλεση ή εξόφληση καμίας δαπάνης εντός του 2020.
  • Η υποχρέωση κατάθεσης και έγκρισης προϋπολογισμού ισχύει για όλα τα έργα/προγράμματα, ανεξαρτήτως της διάρκειας αυτών (ετήσια ή πολυετή).
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση εκτέλεσης δαπανών ή την πληρωμή δαπανών ή αμοιβών, ακόμη κι αν η έγκριση αυτών έγινε εντός του 2019, είναι : α) η έγκριση του προϋπολογισμού κάθε έργου/προγράμματος και β) η έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
  • Η έκδοση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για κάθε έργο/πρόγραμμα θα αρχίσει να πραγματοποιείται από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. από την 2η.1.2020.
  • Τα αιτήματα απευθείας αναθέσεων που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ μετά τις 16/12/2019 θα εγκριθούν το επόμενο έτος (2020), για το λόγο αυτό παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τα αντίστοιχα ποσά αυτών στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020.
  • Όλα τα αιτήματα πληρωμής για αμοιβές πάσης φύσεως προσωπικού, υποτροφίες, συγγραφικά δικαιώματα, δαπάνες μετακίνησης, δαπάνες προμηθειών ειδών ή παροχής υπηρεσιών, τα οποία αφορούν το έτος 2019, θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως 31.12.2019 στο Πρωτόκολλο της Μ.Ο.Δ.Υ.. Τα αιτήματα πληρωμής, τα οποία συνοδεύονται από τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με ημερομηνία έκδοσης έως 31.12.2019, θα καταχωρίζονται στα βιβλία της Μ.Ο.Δ.Υ. έως 15.1.2020. Μετά την ως άνω ημερομηνία κανένα αίτημα πληρωμής συνοδευόμενο από τιμολόγιο δεν θα γίνεται δεκτό από τη Μ.Ο.Δ.Υ. και δεν δύναται να εξοφληθεί.
  • Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή οι επιστολές για την έκδοση παραστατικών θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως τις 31.12.2019, εφόσον αφορούν έσοδα του οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να γίνει η λογιστικοποίηση αυτών.

Για περισσότερες διευκρινίσεις παρακαλούμε, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ, στις Ανακοινώσεις / Θέματα Λειτουργίας ΕΛΚΕ http://www.elke.uoa.gr/announcements_details.aspx?id=3126, όπου έχει αναρτηθεί σχετική αναλυτική ενημερωτική επιστολή.