ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 02092/2017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας), στο
πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, για την ανάδειξη μειοδότη για την παροχή
υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες καθαιρέσεων και αποκατάστασης οικοδομικών στοιχείων, λόγω
επικινδυνότητας, στο κτήριο επί των οδών Σταδίου αρ.25 και Παπαρρηγοπούλου», Α.Μ.10783,
προϋπολογισμού μελέτης 49.972,00€ (40.300,00€ + 9.672,00€ για Φ.Π.Α. 24%), καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το φάκελο της
προσφοράς τους στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ: Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου, κτήριο ΤΥΠΑ/ΕΛΚΕ,
ισόγειο, τις εργάσιμες μέρες και ώρες 8.30πμ - 13.30μμ. μέσα σε διάστημα δεκατριών (13) ημερών από την
επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι μέχρι & 7/6/2017
(ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ : 25/5/2017).

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΩΝ

 

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, καθώς και τα
τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Κ.Π.Α/ΕΛΚΕ
www.elke.uoa.gr και στην ακόλουθη διαδρομή : www.uoa.gr/ Προκηρύξεις/Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας.

 

                                                          Προκήρυξη και τεύχη δημοπράτησης