ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

JEAN MONNET MODULE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΚΠΑ

Jean Monnet Module για την Ευρωπαϊκή Κλιματική Διπλωματία και Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία στο ΕΚΠΑ

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών φιλοξενεί το Jean Monnet Module για την Ευρωπαϊκή Κλιματική Διπλωματία. Ακαδημαϊκή υπεύθυνη του έργου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμμανουέλα Δούση. Το πρόγραμμα Jean Monnet Module για την Ευρωπαϊκή Κλιματική Διπλωματία αποσκοπεί στον εμπλουτισμό και την διεύρυνση του πεδίου διδασκαλίας σε θέματα Ευρωπαϊκής πολιτικής/Κλιματικής Αλλαγής και χάραξης πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, στην απόκτηση διαπραγματευτικών δεξιοτήτων από φοιτητές, στη μετεκπαίδευση επαγγελματιών της εκπαίδευσης σε θέματα κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν και στη διάδοση/διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων του οικείου αντικειμένου στο ευρύ κοινό. Για τον λόγο αυτό, προσφέρονται οι ακόλουθες δραστηριό­τητες:

  • Νέο προπτυχιακό μάθημα για την κλιματική διπλωματία·
  • Προσομοίωση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή για φοιτητές·
  • Ετήσια δημόσια διάλεξη σχετικά με την ευρωπαϊκή κλιματική διπλωματία  και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης·
  • Ένα ειδικά διαμορφωμένο σεμινάριο για την κλιματική αλλαγή που απευθύνεται σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Jean Monnet Module για την Ευρωπαϊκή Κλιματική Διπλωματία βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με την Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία. Τα δύο αυτά προγράμματα, συνεργαζόμενα, θα συμβάλουν στην από κοινού προβολή των δραστηριοτήτων τους, ενισχύοντας τη συνεργασία σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία

Από τον Μάρτιο του 2019, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών φιλοξενεί την Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία, η οποία «στεγάζεται» στο Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής. Κάτοχος της εν λόγω Έδρας είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμμανουέλα Δούση.

Η Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία προωθεί τη διεπιστημονική έρευνα, την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη πολιτικών στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και της διπλωματίας σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της Έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία βασίζονται στο ακόλουθο τρίπτυχο:

  • Εκπαίδευση και διάδοση της γνώσης,
  • Έρευνα,
  • Γεφύρωση της απόστασης μεταξύ ακαδημαϊκών και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής.

Για το σκοπό αυτό, οι δράσεις της Έδρας επικεντρώνονται στα εξής:

  • Συγκέντρωση και επεξεργασία της υφιστάμενης επιστημονικής γνώσης σχετικά με τις πολιτικές για την αλλαγή του κλίματος και τη διάδοσή της στους ενδιαφερόμενους κρατικούς και μη κρατικούς φορείς,
  • Ανάδειξη της κλιματικής διπλωματίας ως βασικό μοχλό για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή κλιματικών πολιτικών. Έμφαση θα δοθεί στη μελέτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
  • Προώθηση, μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, της κλιματικής πολιτικής και της κλιματικής διπλωματίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και άλλων σχετικών πεδίων.

Ο σκοπός της Έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία είναι να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της ορθής εφαρμογής αποτελεσματικής και οικονομικά αποδοτικής πολιτικής για το κλίμα σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.