ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.Δ1Α/ΓΠ.ΟΙΚ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ (Β΄783) ΣΤΑ ΑΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ακολουθεί εγκύκλιος του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη σχετικά με την αναστολή διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Εγκύκλιος