ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Οι θέσεις του ΕΚΠΑ στην παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων, με βάση την οικονομική και κοινωνική τους επίδραση

Το ΕΚΠΑ στην 26η θέση παγκοσμίως στην μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην 79η θέση στην προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης και στην 98η θέση για τη συμβολή του στην Υγεία και την Ευημερία

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/locations/GR/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

Ανακοινώθηκε πριν από μερικές ώρες από τον έγκριτο φορέα TimesHigherEducation, η πολύ σημαντική παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων THE University Impact Rankings.  Πρόκειται για μία εκτίμηση της θέσης των Πανεπιστημίων παγκοσμίως, με βάση την οικονομική και κοινωνική τους επίδραση, όπως αυτή αποτιμάται από τους δεκαεπτά στόχους βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι η δεύτερη χρονιά που δημοσιεύεται η συγκεκριμένη κατάταξη, η οποία περιλαμβάνει αποτίμηση της δράσης των Πανεπιστημίων και στους 17 στόχους. Στην περσινή πρώτη έκδοση αποτελεσμάτων της κατάταξης, είχαν υπολογιστεί βαθμολογίες για τους 11 από τους 17 στόχους.  Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται  με βάση τον τρόπο και τις ενέργειες με τις οποίες αντιμετωπίζουν ορισμένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα που απασχολούν τη ανθρωπότητα, από την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της καλής υγείας και ευεξίας, έως τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων και τη λήψη μέτρων για την κλιματική κρίση.

Η φετινή ανακοίνωση επιφύλαξε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εξαιρετικά υψηλές θέσεις και διακρίσεις σε επιμέρους στόχους οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας την σημαντική επιρροή που ασκεί σε θέματα κοινωνικής ευημερίας, οικονομικής ανάπτυξης, αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων, παιδείας και υγείας. Το ΕΚΠΑ αξιολογήθηκε σε 8 στόχους από τους 17 (πέρυσι είχε αξιολογηθεί σε 4), με την βαθμολογία που έλαβε σε ορισμένους εξ αυτών να είναι εξαιρετική.

Πιο συγκεκριμένα:

Στον Στόχο 10: Μείωση Ανισοτήτων (Reduced Inequalities) το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 26η Θέση στον κόσμο μεταξύ 458 Πανεπιστημίων με βαθμολογία 76,5 στα 100.

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/reducing-inequalities#!/page/1/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

Στον Στόχο 4: Ποιοτική Εκπαίδευση (Quality Education), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 79η θέση παγκοσμίως μεταξύ των 676 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 71/100.

Στον Στόχο 5: Ισότητα των Φύλων (Gender Equality), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 86η θέση παγκοσμίως μεταξύ των 647 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 64,1/100.

Στον Στόχο 3: Καλή Υγεία και Ευημερία (Good Health and Wellbeing), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 98η θέση παγκοσμίως μεταξύ των 620 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 75,3/100.

Στον Στόχο 16: Ειρήνη - Δικαιοσύνη και Ισχυροί Οργανισμοί (Peace, Justice and Strong Institutions), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 101-200 παγκοσμίως μεταξύ των 453 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 65/100.

Στον Στόχο 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές (Industry, Innovation and Infrastructure), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 101-200 παγκοσμίως μεταξύ των 494 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 57,4/100.

Στον Στόχο 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη   (Decent Work and Economic Growth), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 201-300 παγκοσμίως μεταξύ των 479 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 47,3/100.

Στον Στόχο 17: Συνεργασία για την Επίτευξη Στόχων (PARTNERSHIP FOR THE GOALS), το ΕΚΠΑ βρίσκεται στις θέσεις 401-600 παγκοσμίως μεταξύ των 806 Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν και με συνολική βαθμολογία 48,9/100.

Όπως καταγράφεται στην ενημερωτική επιστολή της TIMESHIGHEREDUCATION προς τις Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ, «.. η συμπερίληψή σας σε αυτή την κατάταξη είναι από μόνη της ένα μεγάλο επίτευγμα και κατατάσσει το ίδρυμά σας ως παγκόσμια πρωτοπόρο, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή σας, όχι μόνο στην υποστήριξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας και της μεταφοράς της γνώσης, αλλά και την έμπρακτη ενσωμάτωση τους στις εσωτερικές σας πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, μέσω της παροχής επαληθεύσιμων αποδεικτικών στοιχείων για τις δραστηριότητές σας.

Στον πίνακα 1 αποτυπώνεται με σειρά αρίθμησης των στόχων η κατάταξη που καταλαμβάνει το ΕΚΠΑ στους επιμέρους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης την διετία 2019-2020.  Παρέχεται μια σύντομη περιγραφή του κάθε στόχου καθώς και ο αριθμός των Πανεπιστημίων που έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα αποτίμησης του κάθε στόχου.

 

Πίνακας 1: Η θέση του ΕΚΠΑ σύμφωνα με την ΤΗΕ στους επιμέρους δείκτες – στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ

α/α

SDGs

Περιγραφή Στόχου

Θέση του ΕΚΠΑ

2020

Θέση του ΕΚΠΑ

2019

Αριθμός Παν/μίων 2020

Αριθμός Παν/μίων 2019

1.

SDG3: Καλή Υγεία και Ευεξία

Αποτιμά την έρευνα των πανεπιστημίων σχετικά με βασικές ασθένειες και τις συνθήκες υγείας, την υποστήριξή τους στα επαγγέλματα της υγειονομικής περίθαλψης και την μέριμνα για την υγεία των φοιτητών και του προσωπικού τους.

98

201-300

620

420

2.

SDG4: Ποιοτική Εκπαίδευση

Αποτιμά τη συμβολή των πανεπιστημίων στην προσχολική εκπαίδευση (μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης για δασκάλους) και τη διά βίου μάθηση της κοινωνίας, την παιδαγωγική τους έρευνα και τη δέσμευσή τους για εκπαίδευση που οδηγεί σε κοινωνική ένταξη.

79

101-200

676

450

3.

SDG5: Ισότητα των φύλων

 

Μετρά την έρευνα των πανεπιστημίων σχετικά με τη μελέτη του φύλου, τις πολιτικές τους για την ισότητα των φύλων και τη δέσμευσή τους να προσλάβουν και να προωθήσουν τις γυναίκες

86

101-200

647

300

4.

SDG8: Αξιοπρεπής Εργασία  και Οικονομική Ανάπτυξη

Με τον συγκριμένο στόχο ελέγχεται η προσπάθεια των Πανεπιστημίων να δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας οι οποίες δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς  συνθήκες εργασίας και ικανοποιητικές απολαβές και ευκαιρίες απασχόλησης στους εργαζόμενους όλων των ηλικιών

201-300

-

479

294

5.

SDG9: Βιομηχανία Καινοτομία και Υποδομές

Ο συγκεκριμένος στόχος μετρά την ερευνητική απόδοση των Πανεπιστημίων η οποία οδηγεί σε αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα (πατέντες. Τεχνοβλαστούς) που παράγουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες ενώ βελτιώνουν  τις υπάρχουσες βιομηχανικές και τεχνολογικές υποδομές.

101-200

-

494

343

6.

SDG10: Μείωση των Ανισοτήτων

 

Αποτιμά την έρευνα και τη δράση των πανεπιστημίων σχετικά με τις κοινωνικές ανισότητες, τις πολιτικές τους για τις διακρίσεις και τη δέσμευσή τους να προσλάβουν προσωπικό και να προσελκύσουν φοιτητές από υποεκπροσωπούμενες ομάδες.

26

101-200

458

275

7.

SDG16: Ειρήνη - Δικαιοσύνη και Ισχυροί Οργανισμοί

Ο συγκεκριμένος στόχος αποτιμά τις ενέργειες των Πανεπιστημίων στην προαγωγή ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών που θα παρέχουν ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη καθώς και σε αποτελεσματικούς και υπεύθυνους θεσμούς σε όλα τα επίπεδα.

101-200

-

453

276

8.

SDG17: Σύμπραξη  και  συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων

 

Επικεντρώνει στις συνεργασίες με ιδρύματα άλλων χωρών, στην προώθηση και διάχυση καλών πρακτικών και στη δημοσίευση στοιχείων

401-600

301+

806

450

Πηγή: Ιστοσελίδα Times Higher Education

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται συνολικά στις θέσεις 201-300 παγκοσμίως μεταξύ 766 Πανεπιστημίων  από 85 χώρες με συνολική βαθμολογία 68, 2 – 75,3  έναντι 53,7-64,5 πέρυσι. Στην κατάταξη  του 2019 το ΕΚΠΑ ήταν πάλι στις θέσεις 201-300 μεταξύ όμως μόλις 467 Πανεπιστημίων από 76 χώρες που συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη έκδοση της κατάταξης.

Οι δεκαεπτά στόχοι για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη (SDGsSustainableDevelopmentGoals), αναλύονται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε Πανεπιστήμιο έπρεπε να θέσει στον φορέα κατάταξης μια σειρά ποιοτικών στοιχείων και τεκμηρίων στα Αγγλικά (εκθέσεις, κείμενα πολιτικών και διαδικασιών, υπερσυνδέσμους στην ιστοσελίδα κ.α) που να αποδεικνύουν τις προσπάθειες του για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης κάθε Πανεπιστήμιο για να αξιολογηθεί θα έπρεπε να υποβάλλει στοιχεία για τουλάχιστον τέσσερις από τους δεκαεπτά στόχους, με υποχρεωτικό στόχο τον SDG17 – «Σύμπραξη  και  συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων».

            Η βαθμολογία των Πανεπιστημίων υπολογίζεται ως εξής:

1ον) Ο στόχος 17 (SDG17) σύμπραξη  και  συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων, λαμβάνει το 22% της συνολικής βαθμολογίας,

2ον) Επιλέγονται, οι τρεις στόχοι κάθε ιδρύματος με την υψηλότερη βαθμολογία, κάθε ένας εκ των οποίων συμβάλλει κατά 26% στη συνολική βαθμολογία.

3ον) Το άθροισμα του SDG17 και των τριών επιλεχθέντων στόχων με τους ανωτέρω συντελεστές στάθμισης οδηγεί στον υπολογισμό της βαθμολογίας κάθε Πανεπιστημίου και στον προσδιορισμό της θέσης του στη συνολική κατάταξη.

Στη συγκεκριμένη κατάταξη έχουν συμπεριληφθεί άλλα δύο Ελληνικά Πανεπιστήμια, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας στις θέσεις 401-600 και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επίσης στις θέσεις 401-600 (Δείτε εικόνα 1)

Εικόνα 1: Η θέση των ελληνικών πανεπιστημίων στην Κατάταξη TimesHigherEducationImpactRanking 2020

Η συγκεκριμένη επιτυχία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανήκει σε όλη την ακαδημαϊκή του κοινότητα, και ιδιαίτερα στο διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο εργάζεται άοκνα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σημαντική αποτελεσματικότητα, παρά την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του Ιδρύματος. Η άνοδος στις παγκόσμιες κατατάξεις Πανεπιστημίων είναι απόρροια της προσπάθειας του στελεχιακού δυναμικού μας.

Παράλληλα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη κατάταξη δεν στηρίζεται μόνο σε βιβλιομετρικούς δείκτες έρευνας και στη μέτρηση ετεροαναφορών. Αποδεικνύεται συνεπώς ότι το Πανεπιστήμιο μας εφαρμόζει ορθές και αποτελεσματικές πολιτικές που συμβάλλουν σε μια βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη με συνεχή προσπάθεια μείωσης των ανισοτήτων, ενίσχυση της θέσης της γυναίκας στη διοίκηση και τις σπουδές, βελτίωση της υγείας των συνανθρώπων μας, παροχή ποιοτικής δημόσιας εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και σε όλο τον ελληνικό και όχι μόνο πληθυσμό.

Στον πίνακα 2, παρουσιάζεται το top 10 των Πανεπιστημίων παγκοσμίως στην  εν λόγω κατάταξη. Στην 1η θέση βρίσκεται το πανεπιστήμιο του Auckland από τη Νέα Ζηλανδία. Στη 2η και 3η θέση ακολουθούν δύο πανεπιστήμια από την Αυστραλία (Sydney & Western Sydney University). Στο top 10 βρίσκεται ένα μόλις Πανεπιστήμιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ArizonaStateUniversity), το Πανεπιστήμιο Bologna της Ιταλίας, το British Columbia του Καναδά, δύο Πανεπιστήμια από το Ηνωμένο Βασίλειο (University of Manchester, King’s College London) και το Πανεπιστήμιο RMIT από την Αυστραλία

Πίνακας 2: Το top 10 των Πανεπιστημίων στην κατάταξη THE ImpactRankings 2020

Impact rank 2020

Πανεπιστήμιο

Χώρα

Overall score

1

University of Auckland

Νέα Ζηλανδία

98.5

2

University of Sydney

Αυστραλία

98.1

3

Western Sydney University

Αυστραλία

97.9

4

La Trobe University

Αυστραλία

96.6

5

Arizona State University (Tempe)

ΗΠΑ

96.3

6

University of Bologna

Ιταλία

96.1

7

University of British Columbia

Καναδάς

95.9

8

University of Manchester

Ηνωμένο Βασίλειο

95.6

9

King’s College London

Ηνωμένο Βασίλειο

95.4

10

RMIT University

Αυστραλία

94.9