ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η Πιστοποίηση του προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης(ΕΘΑΑΕ).  Για το εν λόγω ΠΠΣ το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, κατά την 2η συνεδρίαση του στις 29/05/2020, έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής  Πιστοποίησης βάσει της οποίας το ΠΠΣ της Ιατρικής Σχολής συμμορφώνεται πλήρως με τιςΑρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Με βάση τα ανωτέρω το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής,  με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών από 29/05/2020έως 28/05/2024.

Η ΕΘΑΕΕ μέσω του Προέδρου της Καθ. Περικλή Μήτκαεξέφρασε στις Πρυτανικές Αρχές και τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής Καθ. Πέτρο Σφηκάκη  τα θερμά της συγχαρητήρια για την ανταπόκριση του Ιδρύματος και της Ιατρικής  Σχολής στην διαδικασία Πιστοποίησης του εν λόγω Προγράμματος Σπουδών.

Στην έκθεση πιστοποίησης τα μέλη της επιτροπής μεταξύ των άλλων σημειώνουν ότι: «…Συνολικά, η άποψη της επιτροπής Πιστοποίησης είναι ότι η Σχολή Ιατρικής του ΕΚΠΑ προσφέρει ένα ζωντανό και δημιουργικό περιβάλλον που επιτυγχάνει πλήρως την αποστολή του σχετικά με εκπαιδευτικούς, κλινικούς και ερευνητικούς του στόχους. Τόσο τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού  όσο και οι φοιτητές είναι υψηλού επιπέδου και ποιότητας και νοιώθουν υπερήφανοι  για τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά επιτεύγματα της Σχολής. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών είναι καλά δομημένο και πληροί όλους τους στρατηγικούς στόχους της Ιατρικής Σχολής…»

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στην Έκθεση Πιστοποίησης  του Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, καθώς και στην απόφαση Πιστοποίησης του από την ΕΘΑΑΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε τους κάτωθι υπερσυνδέσμους στην Ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ:

Ιστοσελίδα ΜΟΔΙΠ για την Πιστοποίηση του ΠΠΣ της Ιατρικής Σχολής :

Απόφαση Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ για την Πιστοποίηση του ΠΠΣ της Ιατρικής Σχολής:

Έκθεση Πιστοποίησης του ΠΠΣ της Ιατρικής Σχολής

Το Πανεπιστήμιό μας τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος όσο και σε επίπεδο προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών διαθέτει πλέον και την έγγραφη διαβεβαίωση ότι έχει υιοθετήσει και λειτουργεί διαδικασίες, οι οποίες το οδηγούν στη βελτίωση των Προγραμμάτων Σπουδών του, την επικαιροποίηση και ενσωμάτωση της νέας γνώσης στα γνωστικά τους αντικείμενα, στην επίτευξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που χρειάζονται οι φοιτητές μας ως πολύτιμα εφόδια στην επιστημονική ή επαγγελματική τους σταδιοδρομία, στην ενθάρρυνση του διδακτικού μας προσωπικού να καινοτομεί στην τάξη, να πρωτοστατεί στην έρευνα, στην ενθάρρυνση των φοιτητών μας να βιώνουν, να αξιολογούν  και να αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης τους για τη μαθησιακή τους εμπειρία.

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών συγχαίρουμε την Ιατρική Σχολή για την πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών της, και τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας(ΜΟ.ΔΙ.Π), η οποία σε συνεργασία με την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας, οργάνωσε και υποστήριξε αποτελεσματικά και σε υψηλό επίπεδο την διαδικασία πιστοποίησης,  από την σύνταξη του φακέλου μέχρι την ολοκλήρωση της επιτόπιας επίσκεψης των αξιολογητών.