ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ Ο.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ο.Π.Ε.

Ακολουθούν σχετικοί σύνδεσμοι όπου περιλαμβάνονται οι Ορισμοί Οργάνων Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπλ. Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Ο.Π.Ε.

Τμήμα ΕΜΜΕ

Τμήμα Οικονομικό

Τμήμα ΠΕΔΔ

Τμήμα ΤΣΣΑΣ