ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ Κ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αποφάσεις του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής που αφορούν στη συγκρότηση Τριμελών Κεντρικών Εφορευτικών Επιτροπών (Κ.Ε.Ε.), ως Όργανα Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.)