ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ"

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» με ειδικεύσεις «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» και «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική” (απόφαση ΥΠΠΕΘ 137492/Ζ1  / 22-8-2018), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 για τις ειδικεύσεις “Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική“ και “Δημόσια Ελεγκτική” έως 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από τον αντίστοιχο σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Προγράμματος: https://www.mscfinance-uoa.gr/

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα προεπιλογής πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3689805, 210 3689813

Προκήρυξη ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής για εισαγωγή νέων φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020