ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΜΣ ΔΔ "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ", ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία», είναι Διαπανεπιστημιακό- Διατμηματικό Πρόγραμμα και λειτουργεί στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το ανωτέρω ΠΜΣ είναι διετές με τις κατευθύνσεις: «Συμβουλευτική Ψυχολογία» και «Συμβουλευτική» και έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις προβλεπόμενες διαδικασίες από το Υπουργείο Παιδείας (Υπουργική Απόφαση: Αριθμ. 2099891/Ζ1 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 3610/31-12-2014 τ. Β΄ και τις διατάξεις του ν.3685/2008, ΦΕΚ 148/6-7-2008 τ.Α’).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προβλέπεται η εισαγωγή είκοσι τεσσάρων (24) φοιτητών/τριών ως εξής: δώδεκα (12) για την κατεύθυνση «Συμβουλευτική Ψυχολογία» και δώδεκα (12) για την κατεύθυνση «Συμβουλευτική»).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται για πληροφορίες και παραλαβή των εντύπων αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης: α) τη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ναυαρίνου 13α, Ισόγειο - γραφείο 3 και β) τις ιστοσελίδες των συνεργαζομένων Τμημάτων:www.ecd.uoa.gr και www.socadm.duth.gr