ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΜΣ "ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ", ΑΚ. ΕΤ. 2017-2018

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) με τίτλο:

 

«Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Διάγνωση, Σύγχρονη Θεραπεία και Έρευνα»

Αγγλικός τίτλος: "Human Neoplastic Disease: Diagnosis, current therapy and research"

 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη σύγχρονη διαγνωστική ογκολογία μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Το ΠΜΣ προσφέρει στο μεταπτυχιακό φοιτητή εξοικείωση στη σύγχρονη διαγνωστική προσπέλαση των νεοπλασιών του ανθρώπου με ανάλυση όλων των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την διάγνωση και ταξινόμηση του καρκίνου σήμερα. Το ΠΜΣ επίσης προσφέρει ευρύ φάσμα θεωρητικών διαλέξεων πάνω σε γενικούς βασικούς κυτταρικούς μηχανισμούς βιολογίας του καρκίνου και διαλέξεις που ειδικότερα εστιάζουν στους ιδιαίτερους παθογενετικούς μηχανισμούς συνήθων τύπων καρκίνου. Επιπρόσθετα, το ΠΜΣ περιλαμβάνει σειρά υποχρεωτικών και εργαστηριακών ασκήσεων.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου. Ειδικότερα, σκοπός του ΠΜΣ. είναι να εκπαιδεύσει τους νέους επιστήμονες στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου εισάγοντάς τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή και εφαρμογή καινούριας γνώσης.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις σχετικές με τις πολύπλευρες προσεγγίσεις των νεοπλασματικών παθήσεων που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου, εφόσον θα έχουν αποκτήσει ικανή εξοικείωση με τις τεχνικές διάγνωσης έρευνας και τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης του καρκίνου.