ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

PR_10833_0012017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των πανεπιστημιακών κτηρίων στο Κέντρο», Α.Μ.10833, εκτιμώμενης αξίας 59.972,62 € πλέον Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, στο ισόγειο του κτηρίου της Τεχνικής Υπηρεσίας (κτήριο ΤΥΠΑ-ΕΛΚΕ-Αίθουσα Θ. Καραγιάννης) την  1η/03/2017 ημέρα Τετάρτη   και ώρα       9:45 π.μ. έως 10:00 π.μ.  (λήξη παράδοσης προσφορών).

Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το φάκελο της προσφοράς τους αποκλειστικά στην Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), την ώρα και ημέρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΩΝ

1.  Τα έγγραφα της σύμβασης για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα:

α) η προκήρυξη,

β)  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)

γ)το έντυπο οικονομικής προσφοράς,

δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,

ε) το τιμολόγιο δημοπράτησης,

2.  Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν από τους διαγωνιζόμενους, καθώς και η προκήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ, στην ακόλουθη διαδρομή : www.uoa.gr/ Προκηρύξεις/Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στα οικοδομικά έργα , τάξης Α1 και άνω

                                                                                     Χάρτης ΙστότοπουΠροκήρυξη και τεύχη δημοπράτησης zipΧάρτης Ιστότοπου