ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Πρακτικά εκλογής που αφορούν στις εκλογές Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου της Ιατρικής Σχολής