ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Για πληροφορίες δείτε εδώ