ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ