ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ο.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2020-2022