ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΦΕΚ 1298/31-7-2019 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1298/31-7-2019 (τ.Γ΄)  δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μ. Ασίας 75, Γουδή, 115 27 Αθήνα, τηλ.: 210-746 2003, 210-746 2052)

ΤΟΜΕΑΣ: Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

·Αριθ. Προκήρυξης:  1819034949/12-6-19/5-6-19 (ΑΔΑ: ΨΒΔΝ46ΨΖ2Ν-Ρ11)

-Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική»

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 6804)

 

ΤΟΜΕΑΣ:  Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

·Αριθ. Προκήρυξης:  1819033362/30-5-19/23-5-19 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΚ46ΨΖ2Ν-ΠΒΝ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης»

 

ΤΟΜΕΑΣ:  Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας

·Αριθ. Προκήρυξης:  1819033367/30-5-19/23-5-19 (ΑΔΑ: 6Κ0Ζ46ΨΖ2Ν-ΧΒΦ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Ωκεανογραφία»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

(Ναυαρίνου 13α, 106 80 Αθήνα, τηλ.: 210-368 8063)

·Αριθ. Προκήρυξης:  1819031921/20-5-19/6-5-19 (ΑΔΑ: ΨΙΓ946ΨΖ2Ν-Υ5Α)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική της Θεατρικής Έκφρασης»

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  8η - 10 -2019.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.