ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦEK 97/7-2-17 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 97/7-2-17 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  δύο (2) θέσεων καθηγητή ως εξής:

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Σχολή Επιστημών Υγείας

Ιατρική Σχολή (Μ. Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 2107462003, 2107462052)

 

Τομέας Μορφολειτουργικός

- Αριθ. Προκήρυξης 1617010063/28.11.2016 /7.11.2016 (ΑΔΑ: ΩΛΛΦ46ΨΖ2Ν-2Χ4)

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικόαντικείμενο «Πειραματική Φυσιολογία»

 

 

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Πανεπιστημιούπολη- 15771 Ιλίσια, τηλ. 210.7275586)

 

Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1617011893/13-12-16 /1-11-16/ (ΑΔΑ:75ΕΥ46ΨΖ2Ν-Φ9Λ)                    

-Μία (1)θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Επιστημών και των Τεχνικών στους Νεότερους Χρόνους».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  15 -   5  - 2017.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

 

 Αθήνα, 14  - 3 - 2017

                                                                                  

                                                                                        Ο Πρύτανης

 

  

                                                                             Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος