ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ "ΖΩΑ: ΗΘΙΚΗ, ΔΙΚΑΙΟ, ΕΥΖΩΙΑ"

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία προκηρύσσει 50 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία διοργανώνεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και την συνεργασία των επιστημονικών εταιρειών The Animals and Society Institute (ASI) και The Humane Society of the United States (HSUS).

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με έναρξη τον Οκτώβριο του 2020. Το 3ο εξάμηνο αφορά μόνον την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (δεν περιλαμβάνει διδασκαλία). Οι παραδόσεις γίνονται διαδικτυακά (εξ αποστάσεως), ενώ προβλέπεται μια εκ του σύνεγγυς συνάντηση σε κάθε μάθημα, και ένα κοινό για όλα τα μαθήματα studyweekend ανά εξάμηνο.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή τους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αποδοχή στο Πρόγραμμα είναι: 1. Αίτηση συμμετοχής (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα), 2. Βιογραφικό σημείωμα, 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, 4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν, 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν, 6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, 7. Δύο συστατικές επιστολές, 8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση animalethics[at]philosophy.uoa[dot]gr, είτε ταχυδρομικώς, είτε ιδιοχείρως

Με την εγγραφή του κάθε φοιτητής θα παραλαμβάνει ένα tablet με προεγκατεστημένο το απαραίτητο λογισμικό ώστε να μπορεί να συμμετέχει στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 1 Ιουλίου 2020

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 9 Οκτωβρίου 2020

(με σφραγίδα ταχυδρομείου ή απόδειξη courier για μη-ηλεκτρονική υποβολή)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 16 Οκτωβρίου 2020

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://animalethics.philosophy.uoa.gr/el/ ή να απευθύνονται στην Γραμματεία.

Τηλέφωνο: 210 727 7568 (Παρασκευή, 12:00-18-00)

Ε-mail: animalethics[at]philosophy.uoa[dot]gr, vproto[at]philosophy.uoa[dot]gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Γραμματεία ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία

Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, γραφείο 523Α, 5ος όροφος

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15784

Τηλ. 2107277568

email: animalethics[at]philosophy.uoa[dot]gr