ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1756/2-8-2021 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1756/2-8-2021 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής:

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
(Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15703 Ζωγράφου, τηλ.: 210-7277961)

-Αριθ. Προκήρυξης 34302/31-5-2021/17-5-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ2Θ46ΨΖ2Ν-ΚΙΚ)

        -Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εκπαιδευτική Έρευνα και Αξιολόγηση»

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  (Πανεπιστημιούπολη, 15701, Ζωγράφου, τηλ.:210 727 4247)

ΤΟΜΕΑΣ: Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής

-Αριθ. Προκήρυξης 38594/11-6-2021/7-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΒΡ046ΨΖ2Ν-ΛΓΕ)

  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ζωικού Κυττάρου»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 10-10-2021.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.