ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 2280/14-9-22 (Τ.Γ)

Tο Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2280/14-9-22 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)
Τομέας Χειρουργικής

-Αριθ.Προκήρυξης: 74424/25-7-22 (ΑΔΑ: ΨΛΡΟ46ΨΖ2Ν-ΝΩΒ)
-Μία (1) θέση  καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ουρολογία»

-Αριθ.Προκήρυξης: 74408/25-7-22 (ΑΔΑ: 663046ΨΖ2Ν-Τ11)
-Μία (1) θέση  καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ορθοπαιδική»

 Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 20-11-22

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως   αυτά  αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.