ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1071/11-5-2021 (Τ.Γ

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1071/11-5-2021 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277970, 210-7277956)

 

Τομέας Ιστορίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 14586/12-3-2021/2-3-2021  (ΑΔΑ:ΨΕ3Θ46ΨΖ2Ν-Υ51)

-Μία  (1)  θέση  καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με  γνωστικό αντικείμενο: «Βυζαντινή Ιστορία - Πρώιμη και Μέση Βυζαντινή Περίοδος»

 

Τομέας Ιστορίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 14594/12-3-2021/3-3-2021  (ΑΔΑ:Ψ4Θ546ΨΖ2Ν-00Γ)

-Μία  (1)  θέση  καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με  γνωστικό αντικείμενο: «Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (16ος – 18ος αιώνας)»

 

   Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις        20.   7 . 2021

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.