ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 2106/21-12-2020 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2106/21.12.20 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μικράς Ασίας 75, Τ.Κ. 15771 Γουδή, τηλ. 2107462003, 2107462052)

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής – Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 44834/14-10-20/12-10-20 (ΑΔΑ: ΩΝ8Φ46ΨΖ2Ν-ΙΒ6)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία».

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784, Ζωγράφου, τηλ. 210 727 6799, -6803, -6745, -6990)

Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής

-Αριθ. Προκήρυξης 44801/14-10-20/13-10-20 (ΑΔΑ: ΩΤΜ146ΨΖ2Ν-5Υ4)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Μηχανική».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 14/3/2021.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.