ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 686/18-5-2020 (Τ.Γ΄)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 15784, Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 7667)

ΤΟΜΕΑΣ: Λογοτεχνίας - Πολιτισμού

-Αριθ. Προκήρυξης 1920023322/17-3-20/3-3-2020 (ΑΔΑ: Ψ8Ω846ΨΖ2Ν-ΙΗ9)

- μια (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός 16ος , 17ος και 18ος αιώνας»

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 15784, Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 6804)

ΤΟΜΕΑΣ:  Ηλεκτρονικής Φυσικής και Συστημάτων

-Αριθ. Προκήρυξης 1920020574/20-2-20/5-2-20 (ΑΔΑ: 63ΗΖ46ΨΖ2Ν-Γ5Η)

- μια (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική και Εφαρμογές Ασύρματων Ηλεκτρονικών και Οπτικών Συστημάτων»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 23 - 7 - 2020.

 

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

                                                            

                                                                                              Αθήνα, 22 - 5 - 2020
 Ο Πρύτανης

    Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος