ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 718/22-5-2020 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στα ΦEK 718/22-5-2020 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 03, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277960)

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 1920020504/20-2-2020/3-2-2020(ΑΔΑ:9Κ2Υ46ΨΖ2Ν-ΙΒΨ)

-Μία  (1)  θέση  καθηγητή πρώτης βαθμίδας με  γνωστικό αντικείμενο: «Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία»

 

·Αριθ.Προκήρυξης: 1920020511/20-2-2020/3-2-2020(ΑΔΑ:ΨΧΕ946ΨΖ2Ν-ΚΚ4)

-Μία  (1)  θέση  καθηγητή πρώτης βαθμίδας με  γνωστικό αντικείμενο: «Λατινική Φιλολογία»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις       30  .  7  . 2020

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στα ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.