ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 741/26-3-2021 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 741/26-3-2021 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  δύο (2) θέσεων  καθηγητών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα (3ος όροφος, κυψέλη 303)

Τηλ. 210 727 7511, 7962, 7434

ΤΟΜΕΑΣ:      -

-Αριθ. Προκήρυξης 2039/15-1-21/7-1-2021 (ΑΔΑ: Ψ6Δ646ΨΖ2Ν-ΕΧΟ )

- μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Φιλοσοφία»

 

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Σοφοκλέους 1,  10559 Αθήνα, τηλ.: 210-368 9408

ΤΟΜΕΑΣ:  Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας

-Αριθ. Προκήρυξης 748/8-1-21/18-12-20 (ΑΔΑ: 94ΧΥ46ΨΖ2Ν-9Μ9)

- μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία των Μέσων Ενημέρωσης»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  3 - 6 - 2021.

 

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.