ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 98/3-2-2020 (Τ. Γ΄)

      Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 98/3-2-2020 τ. Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) κενών θέσεων καθηγητή ως εξής :

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Χημείας (Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15771, τηλ.: 210 7274947)

Τομέας Οργανικής Χημείας – Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας Τροφίμων, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας

Αριθμός προκήρυξης: 1920006707/24-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΕΨΕ46ΨΖ2Ν-ΥΨΙ)

- Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Τροφίμων».

 

Τμήμα Βιολογίας (Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784, τηλ.: 210 7274247)

Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής

Αριθμός προκήρυξης: 1920006710/24-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΜ346ΨΖ2Ν-ΤΩΖ)

- Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δομή και Λειτουργία Κοινοτήτων Υδατικών Οικοσυστημάτων».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 12/4/2020.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκηρύξεως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων.