ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΕΦΑΑ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 1/9/2024 ΕΩΣ 31/8/2027