ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων Τμήματος Φαρμακευτικής: