ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής:

1) Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως,
2) Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ’ αιώνος-Βιβλικών Σπουδών και Πολιτιστικού Βίου της Μεσογείου
3) Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας

 

 
Ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 από τις 10.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ.
 

 
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους για τις θέσεις των Διευθυντών των Τομέων, που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους έως την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:30 στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, η οποία είναι η αρμόδια υπηρεσία για την πρωτοκόλληση των σχετικών αιτήσεων.