ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΕΚ 167/3-2-22 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 167/3-2-22 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά  (7) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

Τομέας Παθολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 86172/25-10-21 (ΑΔΑ: ΩΘ8Τ46ΨΖ2Ν-ΞΤΖ)
-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία»

Τομέας Κλινικοεργαστηριακός

·Αριθ.Προκήρυξης: 86309/25-10-21 (ΑΔΑ: 6ΩΨΡ46ΨΖ2Ν-ΞΞ2)
-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αιματολογία-Αιμοδοσία»

·Αριθ.Προκήρυξης: 86219/25-10-21 (ΑΔΑ: Ψ80046ΨΖ2Ν-ΖΤΝ)
-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Ανατομική»

·Αριθ.Προκήρυξης: 94987/9-11-21 (ΑΔΑ: 630Ρ46ΨΖ2Ν-ΛΓ0)
-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Κυτταρολογία»

Τομέας Χειρουργικής

·Αριθ.Προκήρυξης: 86244/25-10-21 (ΑΔΑ: 6ΝΕΨ46ΨΖ2Ν-ΘΩΤ)
-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χειρουργική»

·Αριθ.Προκήρυξης: 94984/9-11-21 (ΑΔΑ: Ω3ΘΗ46ΨΖ2Ν-3ΕΘ)
-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χειρουργική»

Τομέας Υγείας Μητέρας-Παιδιού

·Αριθ.Προκήρυξης: 86304/25-10-21 (ΑΔΑ: 6ΦΕΙ46ΨΖ2Ν-ΜΨΙ)
-Μία (1) θέση  καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική-Παιδιατρική Πνευμονολογία»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  16-4-22

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.