ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 613/18.3.21 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 613/18.3.21 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις έξι (6) θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μικράς Ασίας 75, Τ.Κ. 15771 Γουδή, τηλ. 2107462003, 2107462052)

Τομέας Χειρουργικής

-Αριθ. Προκήρυξης 63663/31-12-20/29-12-20 (ΑΔΑ: ΩΞΙ246ΨΖ2Ν-8Ο6)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία».

 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (Ακαδημίας 47, ΤΚ: 10672 Αθήνα, τηλ. 210 368 8655)

Τομέας Α’ Ιδιωτικού Δικαίου

-Αριθ. Προκήρυξης 1097/11-01-21/30-12-20 (ΑΔΑ: ΨΧΜΔ46ΨΖ2Ν-ΔΞ0)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο».

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ: 15701 Ζωγράφου, τηλ. 210 727 4397)

Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 684/8-1-21/28-12-20 (ΑΔΑ: ΩΓΟΣ46ΨΖ2Ν-ΔΨ4)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία - Μοριακή Βιολογία».

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ: 15701 Ζωγράφου, τηλ. 210 727 5154, 5181, 5192, 5338)

Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής

-Αριθ. Προκήρυξης 687/8-1-21/14-12-20 (ΑΔΑ: ΩΜΛΠ46ΨΖ2Ν-ΖΦΜ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεμελιώσεις Μηχανικής Μάθησης».

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ: 15701 Ζωγράφου, τηλ. 210 727 5154, 5181, 5192, 5338)

Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής

-Αριθ. Προκήρυξης 686/8-1-21/14-12-20 (ΑΔΑ: ΩΤ6Ξ46ΨΖ2Ν-Λ95)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Βελτιστοποίηση». 

 

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  (Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ. 34400, Τηλ: 2228099525)

-Αριθ. Προκήρυξης 1072/11-1-21/30-12-20 (ΑΔΑ: ΨΟ8Ρ46ΨΖ2Ν-ΧΓ3)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών με έμφαση στην αξιοποίηση εργαλείων συγκριτικής αξιολόγησης».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 13/6/2021.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.