ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ Δ/ΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Δείτε την προκήρυξη εδώ.