ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΔΙΜΕΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

Επισυνάπτεται η υπ’ αριθμ. 32237/Ζ1/28-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΤΛ4653ΠΣ-Μ6Β) προκήρυξη τριάντα έξι (36) θέσεων στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών για το έτος 2017.

Σημειώνεται ότι, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.