ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΙΝΟΥ ΠΜΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ", ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα», είναι διετούς διάρκειας και λειτουργεί από το 1994-95 στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Αθηνών και του University College London (UCL), Institute of Education (ΙΟΕ).

Η λειτουργία του ανωτέρω ΠΜΣ βασίζεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του University College London, Institute of Education (2014), στις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16.7.2008 τ.Α΄) και στην υπ'αριθμ. Υπουργική Απόφαση 140547/Β7 (ΦΕΚ 2464/16.09.2014 τ. Β΄). Η προκήρυξη γίνεται με βάση τα άρθρα 7.1. & 7.2 του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων και αρθρ. 10 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/6.7.2008 τ.Α΄), καθώς επίσης και την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής 4η/22/03/2017.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 προβλέπεται η εισαγωγή τριάντα (30) φοιτητών/τριών εκ των οποίων:

- δεκαπέντε (15) θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο University College London, Institute of Education και
- δεκαπέντε (15) θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ (Οδηγός και κανονισμός σπουδών – ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.ehr.ecd.uoa.gr), καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας έως και την 05/05/2017 ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 05/05/2017 στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Γραφείο Υποστήριξης Κοινού ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα», Σταδίου 5, 7ος όροφος, γραφ. 719 (υπόψη Μ. Ντελίκου) Τ.Κ. 105 62, Αθήνα.

Η ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 είναι η 18η Σεπτεμβρίου 2017.

Πληροφορίες παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο: 210-368 9312 (ώρα 09.00 π.μ. – 14.00 μ.μ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ: www.ehr.ecd.uoa.gr και στο e-mail: pmsteapi[at]gmail[dot]com