ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ Ε.ΔΙ.Π ΣΤΟ ΦΕΚ 2289/ 29-9-2021, (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2289/29.9.2021 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μιας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μικράς Ασίας 75,, Τ.Κ. 15771, Γουδή, τηλ. 210 7462003, 210 7462052)
Τομέας Παθολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 48843/ 30-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΠ9Ψ46ΨΖ2Ν-0ΧΚ)

       -  Μία (1) κενή θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π)κατηγορίας ΠΕ βαθμίδας Δ’, με γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία - Αφροδισιολογία».

Προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης είναι:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και
β) Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής (Διεύθυνση: Μικράς Ασίας 75, Τ.Κ. 15771, Γουδή, τηλ. 210-7462003, 210-7462052) αίτηση υποψηφιότητας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος για περισσότερες πληροφορίες.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις12/11/2021.