ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦEK 511/9-5-18 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 511/9-5-18 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη  μίας (1) θέσης  καθηγητή ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75,Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003, 210.7462052)

ΤΟΜΕΑΣ: Παθολογίας:

-Αριθ. Προκήρυξης 1718024642/18-4-18 /16-4-18 (ΑΔΑ: ΨΞΑΤ46ΨΖ2Ν – ΧΣΡ )

  • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  15  -  7  -18

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της Προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της  Ιατρικής Σχολής.

                                                            

Αθήνα,  14-5-18

Ο Πρύτανης

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος