ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1274/30-5-22 (Τ.Γ')

Tο Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1274/30-5-22 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας  (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)
Τομέας Παθολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 39344/19-4-22 (ΑΔΑ:  ΨΠ2846ΨΖ2Ν-ΒΧΔ)

-Μία (1) θέση  καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Νεφρολογία και Μεταμόσχευση Νεφρού»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  2-8-22

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.