ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 863/12-4-2022 (Τ.Γ')

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 863/12-4-2022 τ. Γ΄ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής :

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Νοσηλευτικής – Δήλου 1Α, Τ.Κ. 11527 Γουδή,  (τηλ. 210 7461402)

Τομέας Παθολογικός - Νοσηλευτικός

Αριθμός προκήρυξης: 15071/17-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΖΕΘ46ΨΖ2Ν-ΤΒΟ)
- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτήκαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Νοσηλευτική». 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 29-6-2022.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκηρύξεως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος.