ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 1118/17.7.20 (Τ.Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK  (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ναυαρίνου 13Α, ΤΚ. 10680, Αθήνα, τηλ.: 2103688022)

Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος

-Αριθ. Προκήρυξης 1920024537/3-4-20/27-2-20 (ΑΔΑ: ΩΜΕ846ΨΖ2Ν-0ΩΓ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό  

          αντικείμενο «Ιστορία Φυσικών Επιστημών και Κριτική Εκπαίδευση».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25/10/2020.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.

Αθήνα,  24/8/2020

Ο Πρύτανης

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος