ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1666/26-7-2021 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι  στο ΦΕΚ 1666/26-7-2021 (τ.Γ΄) δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή  ως εξής:

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ  ΝΟΜΙΚΗΣ

(Ακαδημίας 47, Τ.Κ. 10672, Αθήνα, τηλ. 2103688661 και 2103688655)

-Αριθ. Προκήρυξης: 24625/21-4-2021/31-3-2021,  ΑΔΑ: 6Ξ5046ΨΖ2Ν-2ΥΜ)

  • Μία (1) θέση  καθηγητή   στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο  με έμφαση στο Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο»

           H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  την     12η-12-2021            

 

       Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση apella.minedu.gov.gr  αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης

     Για  περισσότερες πληροφορίες  μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής.