ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 40/27-1-20 (Τ.Γ΄)

                                                   A N A K O I N Ω Σ H

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 40/27-1-20 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη  μιας (1) θέσης  καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75,Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003, 210.7462052)

ΤΟΜΕΑΣ : Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1819042084/9-8-19/8-8-19 (ΑΔΑ: ΩΠΞΟ46ΨΖ2Ν-Ω6Φ)

 -Μία (1)θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Επιστημολογία, Ιστορία και Ηθική της Ιατρικής»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   5 - 4 -2020

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή  διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.

                                                         

                                                                Αθήνα,    4 -  2 -2020                

                                                                                      Ο Πρύτανης

                                                                                   Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος