ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 591/12-3-2021 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 591/12-3-2021 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 03, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277519)

 

·Αριθ.Προκήρυξης: 158/4-1-2021/14-12-2020 (ΑΔΑ: 9ΒΧ246ΨΖ2Ν-790)

-Μία  (1)  θέση  καθηγητή πρώτης βαθμίδας με  γνωστικό αντικείμενο: «Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις        3.    6  . 2021

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.