ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 868/9-4-2021, (Τ.Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 868/9-4-2021 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής :

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 17237 Δάφνη,  (τηλ. 210 7276031)

Τομέας Θεωρητικών Επιστημών

Αριθμός προκήρυξης: 1064/11-1-2021 (ΑΔΑ: 68ΞΘ46ΨΖ2Ν-ΙΝΒ)

- Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή». 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  την 20η.6.2021     

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκηρύξεως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.