ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 96/3-2-2020 (Τ. Γ΄)

      Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 96/3-2-2020 τ. Γ΄ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή ως εξής :

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784 (τηλ.: 210 7277970)

Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Αριθμός προκήρυξης: 1920010146/21-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΜΡ646ΨΖ2Ν-8ΑΑ)

- Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης, 14Ος - 17Ος αι.».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 12/4/2020.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκηρύξεως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος.