ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 974/26.6.20 (Τ.Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 974/26.6.20 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ΤΚ. 15784, Ζωγράφου, τηλ.: 2107274947)

Τομέας οργανικής χημείας, οργανικής χημικής τεχνολογίας, χημείας τροφίμων, βιοχημείας και κλινικής χημείας

-Αριθ. Προκήρυξης 1920024532/3-4-20/11-3-20 (ΑΔΑ: Ω1ΟΡ46ΨΖ2Ν- Τ6Κ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό  

          αντικείμενο «Χημεία τροφίμων».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις               .

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.

Αθήνα,  26/8/2020

Ο Πρύτανης

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος